Profesjonalny kurs fotografii od podstaw

10 h lub 20 h

 Aby wziąć udział w kursie potrzebujesz jedynie aparatu z ustawieniami manualnymi 

kursyfoto

edukacja 

REGULAMIN

 

§1. KursyFoto oraz niniejszy Regulamin

 

1. KursyFoto jest akcją zainicjowaną, tworzoną i prowadzoną przez Łukasz Wolańczyk ul. Krakowska 100/2 50-427 Wrocław NIP 8942517262 polegającą na przeprowadzaniu działań edukacyjnych w szczególności w formie szkoleń. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z KursyFoto w odniesieniu do usług takich jak Warsztaty, Kursy w rozumieniu wskazanym w § 2 poniżej („Definicje”).

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o udział w Kursach, Warsztatach, organizowanych w ramach Kursy Foto.

§2. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

1. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; która ukończyła 18 lat. Za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni. 2. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, strona umowy z Organizatorem, zamawiająca udział w Szkoleniu, działająca na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.

3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną. 

4. Kurs – zajęcia prowadzone przez wykładowcę – profesjonalistę, poświęcone wykorzystaniu konkretnego produktu lub grupy produktów w praktyce fotograficznej lub wybranemu tematowi fotograficznemu; zajęcia mają charakter wykładu połączonego z praktycznymi ćwiczeniami i trwają nie dłużej niż jeden dzień na terytorium Polski; zajęcia te są zajęciami dokształcającymi i są skierowane do osób zainteresowanych fotografią.

5. Szkolenia – wspólne określenie dla Kursów, Warsztatów.

 

§3. Warunki uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych w ramach KursyFoto

1. Uczestnikiem Szkoleń organizowanych w ramach Kursyfoto może być każda osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, umowa zawierana jest na ich rzecz przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, a także ich udział w: A. warsztatach jest dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem opieki rodzica lub opiekuna prawnego, który dokona płatności za warsztaty zgodnie z cennikiem i będzie brać w nich udział. B. kursach jest dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem podpisania przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych niepełnoletniego Uczestnika oświadczenia o odpowiedzialności za niepełnoletniego Uczestnika podczas kursu. 2. Klient działa w imieniu wszystkich Uczestników, na rzecz których zawarł umowę i zobowiązuje się w ich imieniu do dotrzymania warunków umowy. 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest opłata za szkolenie  5. Płatność za Szkolenie następuje poprzez dokonanie wpłat za Szkolenie w wysokości wg.oferty. Kursant może zmienić termin szkolenia maksymalnie do 72h przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym czasie zmiana terminu będzie płatna 50% kwoty bazowej za szkolenie.

6. Organizator może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy: A. osoba składająca zamówienie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego w regulaminie; B. osoba składająca zamówienie niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora C. osoba składająca zamówienie działa z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

7. W razie ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 6 powyżej, Organizator poinformuje o tym fakcie Klienta przesyłając informację na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2 8. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w Szkoleniu organizowanym w ramach Kursyfoto w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z regulaminem. Decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa zostanie przekazana Klientowi oraz Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 9. Klient ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

10. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

11. Zapłata za Szkolenie jest jednocześnie zgodą na otrzymywanie przez Klienta faktury elektronicznej.

 

§4. Szkolenia w ramach Kursyfoto 1. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem każdego z nich publikowanym na stronie  Zakres świadczeń związany z danym Szkoleniem jest każdorazowo wskazany w informacji 

2. Od chwili rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik obowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu Szkolenia. 

3. Przed rozpoczęciem Szkolenia istotne warunki Szkoleń mogą ulec zmianie, jeśli taka zmiana będzie niezbędna z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych i pogody, kataklizmów, powodzi, pożarów, zamieszek, wojny, ataków terrorystycznych, strajków, braku usług publicznych, epidemii, braku środków transportu, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscu planowanego Szkolenia, nagłej choroby prowadzącego zajęcia i braku możliwości zapewnienia zastępstwa, a zwłaszcza w sytuacji gdy z uzasadnionych powodów Organizator nie będzie w stanie zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie Szkolenia. O zmianie Organizator niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną Klientów. Klient obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi wszelkie wpłacone przez niego opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od przekazania informacji na temat anulowania 3 Szkolenia i przekazania przez klienta nr konta, na które ma być wysłany przelew zwrotny. W takiej sytuacji nie stosuje się § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 6. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy dotyczącej Szkolenia z przyczyn, o których mowa w ust. 5 powyżej, lub w razie odwołania przez Organizatora Szkolenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient ma prawo według swojego wyboru: a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; b) żądać natychmiastowego zwrotu wszelkich uiszczonych na rzecz Organizatora kwot. 7. W razie rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia w trybie innym niż wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, § 3 ust. 6 lub § 5 poniżej, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania za szkody poniesione w związku z tą rezygnacją.

8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia lub nie stawienia się na Szkolenie bez uprzedniego poinformowania Organizatora, Organizator zachowuje prawo do pobranego wynagrodzenia. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

9. Ceny Szkoleń podane na stronie internetowej  zawierają tylko takie świadczenia, jakie są opisane w odniesieniu do danego Szkolenia, Ceny Szkoleń nie obejmują kosztów dojazdów i noclegów.

 

§5. Konsumenci - prawo odstąpienia od umowy 1. Klient będący konsumentem zawierającym umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy KursyFoto zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i konsument przekazał mu numer rachunku . Zwrotu płatności Kursyfoto dokona przelewem na rachunek wskazany przez konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Po wykonaniu w pełni Szkolenia za wyraźną zgodą konsumenta, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 7. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, KursyFoto wymaga od konsumenta złożenia oświadczenia zwierającego takie żądanie. 8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia (nie dotyczy Klientów opisanych w paragrafie 3 ust. 6, paragrafie 4 ust. 5, paragrafie 5 ust.1) , Organizator zachowuje prawo do pobrania części wynagrodzenia, zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego. Po zgłoszeniu przez Klienta rezygnacji ze Szkolenia w ciągu 3 dni roboczych Organizator drogą mailową wskaże Klientowi wysokość wierzytelności (z jakiego tytułu i w jakiej kwocie), które są przedmiotem pobrania. 9. W przypadku nie stawienia się przez Klienta na Szkolenie bez uprzedniego poinformowania Organizatora, Organizator zachowuje prawo do pobrania całości wynagrodzenia, zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego.

 

§6. Odpowiedzialność 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Szkolenia Organizator będzie zmuszony do zmiany przebiegu Szkolenia, wówczas Organizator wykona w miejsce zmienionego przebiegu Szkolenia odpowiednie świadczenia zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba, że jego jakość jest niższa niż jakość usług zadeklarowanych przy zawieraniu umowy. Jeżeli świadczenie zastępcze będzie mieć jakość niższą niż zadeklarowane przy zawieraniu umowy, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: A. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo B. siłą wyższą.

 

§7. Wadliwe wykonanie Umowy; Reklamacje 1. Jeżeli w trakcie Szkolenia Klient lub Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz, w miarę możliwości, Organizatora. 2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, reklamacje odnośnie Szkoleń można zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla szkolenia w jego mieście lub pisemnie na adres siedziby organizatora. 3. Reklamacja powinna wskazywać rodzaj uchybienia, określenie żądania oraz oznaczenie zgłaszającego reklamację umożliwiające jego identyfikację. 5. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Każdorazowo Organizator poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie.

 

5 §8. Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji Szkoleń w ramach KursyFoto jest Łukasz Wolańczyk ul.Krakowska 100/2 50-427 Wrocław dane zostały zebrane w celu umożliwienia  wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych, C. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo to można realizować mailowo z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym wskazany w ust. 2 .

 

§9. Prawa autorskie do fotografii 1. Uczestnikom przysługują prawa autorskie do fotografii wykonanych w ramach Szkoleń. 2. Prawa autorskie i inne prawa do utworów lub innych dóbr niematerialnych fotografowanych podczas Szkoleń (takie jak prawa autorskie do kompozycji martwej natury, prawo do wizerunku modelek) przysługują odpowiednim osobom trzecim. Kursyfoto informuje, że wykorzystanie fotografii przez Uczestników może w związku z tym wymagać uzyskania od tych osób trzecich stosownych zgód i licencji, a w przeciwnym wypadku może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych. 3. Poprzez uczestnictwo w Szkoleniach, Uczestnik zobowiązuje się korzystać z fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich, a w przypadkach gdy to konieczne uzyskiwać od nich stosowną zgodę lub licencję. W przypadku, gdy osoba trzecia podniesie wobec Kursyfoto roszczenia związane z wykorzystaniem fotografii przez Uczestnika, Kursyfoto będzie uprawniony do wystąpienia przeciwko Uczestnikowi z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym na drodze sądowej. 4. Uczestnik decydując się na kurs przekazuje  oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika do komunikacji Kursyfoto.

 

§10. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje aż do odwołania.

 

Kursyfoto © 2013/2018 | •  WebWave